KOSGEB DESTEK KAPSAMINDAKİ PROGRAMLAR

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İşletme Geliştirme Destek Programı ile KOBİlere;  kurumsallaşarak rekabet edebilmeleri için öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenir. Bu program içerisinde birçok desteği barındırırken en çok yararlanılan destek olan nitelikli eleman desteği kapsamında 2 yıl süre ile personel giderinin  %60’ ı 50. 000 TL’lik üst limitle karşılanır.

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

  Destek programının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomik paylarının oluşturdukları katma değerin artırılmasıdır. Sene boyunca aktif olmayan yılda bir ya da iki kere Proje Teklif Çağrısı ile birlikte kurul tarafından desteklenecek proje giderleri belirlenen esaslarla duyurulur.  Projenin süresi en az 6 en fazla 36 aydır. Desteklenmesine karar verilen gider gruplarının toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde kurul tarafından belirlenir. Destek oranları  1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
****3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80 olarak belirlenir.  Toplamda 1 milyon TL’lik destek; Geri Ödemesiz olarak en fazla 300.000 geri ödemeli olarak 700.000 TL şeklinde verilebilir.

 

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

 

Programın hizmet amacı;  KOBİ’lerin yurt dışı pazarlarına açılabilmelerini kolaylaştırarak Pazar paylarını artırmak,

Uluslararası rekabet ortamında KOBİ’lere yer açarak isimlerini küreselleştirmek,

Ülkenin ihracat kapasitesini yükseltmektir.

Programının süresi en az 8 ay en fazla 24 aydır.

   Program kapsamında desteğin üst limiti; geri ödemesiz 210.000 TL, geri ödemeli olarak da 90.000 TL’dir toplam destek miktarı 300.000 TL şeklinde belirlenmiştir.

 Program dâhilinde en çok faydalanılan destek tanıtım giderleri olup üst limiti 100.000 TL şeklinde belirlenmiştir.

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMLARI

 

KOBİ ve girişimcilerin; yeni fikir ve buluşlarını bilim ve teknolojiye dayandırarak yeni bir ürün/ hizmet üretme veya geliştirme

Ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri ile teknolojik ve rekabet ortamının getirdiği değişime uyum sağlayabilme amacıyla, KOBİ’ler tarafından özgün veya iyileştirilen yeni ürün üretilmesinin sağlanması amaç edinilmiştir.

 Bu program kapsamında en çok kullanılan destek türü makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteğidir.  Destek bünyesinde geri ödemesiz olarak belirlenen üst limit 150.000 TL olup % 75 oranında desteklenmektedir. Aynı destek türünün geri ödemeli olarak verilen üst limit tutarı 300.000 TL olup % 75 oranında destek verilmektedir.

 

 

 

İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

KOBİ’lerin birlikte veya büyük ölçekli işletmelerle ortak çalışma alanları oluşturarak karşılıklı fayda sağlayıcı işbirlikli model sağlamaları hedeflenir.

***