Özel Yatırım Bölgeleri

Özel Yatırım Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Nedir?

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

İşyeri Açma İzni Nedir?

İşyeri Açma İzni, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.

Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1.Ruhsat talep dilekçesi(OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/a)

2. Tapu Kayıt Örneği veya Arsa Tahsis sözleşmesi (OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/a)

3. Taahhütname (7.Bölüm mad.87)

4. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kararı. (İl Çevre ve Orman Müd.’den talep edilecek. OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/a)

5. Jeolojik etüt raporu, Zemin etüt raporu (OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/a)

6. Proje müellifleri ve fenni mesullerle ilgili: Tus taahhütnamesi, Proje taahhütnamesi,Fenni mesul(TUS)sicil durum belgesi,Proje sicil durum belgesi,( OSB Uygulama Yönetmeliği

7.Bölüm mad.85/c-6235 sayılı kanun)

7. Proje müellifleri ve fenni mesullerin imza sirküleri

8. Sığınak Raporu (Top.inş.alanı 800 m2 den küçükse İl Siv.Sav.Müd.den rapor alınacak.3194 sa.imar ka.19910 sayılı res. gazetede mad.8)

9. İnşaat maliyetinin 1/1000’ i oranında Hizmet Bedeli Ödeme dekontu (Halk Bank. Edirne şub.16000029 nolu hesaba yatırılacak. OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.87)

10. Projeler 4 takım (ilgili meslek odalarından onaylı) ( OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/c-1-2-3-4-5)

I. Mimari Proje (Meslek Odası onaylı)

II. Mimari Tus (Meslek Odası onaylı)

III. Statik Proje (Meslek Odası onaylı)

IV. Statik Tus (Meslek Odası onaylı)

V. Elektrik Proje (Meslek Odası onaylı)

VI. Elektrik Tus (Meslek Odası onaylı)

VII. Harita Aplikasyon Krokisi (Meslek Odası onaylı)

VIII. Harita Tus (Meslek Odası onaylı)

IX. Mekanik Tesisat Projesi (Meslek Odası onaylı) (Atıksu ön arıtma veya foseptik , yangın tesisatı)

X. Mekanik Tesisat Tus (Meslek Odası onaylı) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan

11. Mal sahiplerinin, proje müelliflerinin ve yapı denetim yetkilisinin T.C kimlik nosu(OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85);

12. Mal sahibi müteahhitliği üstleniyorsa (OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/c Tic. Odası Kaydı Vergi Levhası Ticaret Sicil Gazetesi

13. Müteahhitliği başkası üstleniyorsa: (OSB Uygulama Yönetmeliği 7.Bölüm mad.85-2/c) Sözleşme

Vergi levhası Tic. Odası Kaydı

14. Enerji müsadesi OSB Uygulama Yönetmeliği (7.Bölüm mad.85 /3)

15. Su aboneliği OSB Uygulama Yönetmeliği (10.Bölüm mad.115/a)

16. Aidat Borcu

17. Sürveyan (13.07.2000 gün ve 24108 sa. resmi gazetede yayınlanan yön.57.mad. ne göre tek  ruhsata bağlı, yapı inş. Alanı 3000m2den fazla olan inş. da uzmanlık konusuna göre 3 fen adamı görev alır(3194Sa.İmar Ka.)

18. Yapı Denetim Defteri

19. Ruhsat Alma Tarihi

20. İnşaata Başlama Tarihi

 

Sıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

1. Dilekçe

2. Başvuru Formu

3. Kira Sözleşmesi

4. Üst Hakkı Sözleşmesi

5. Ticaret Sicil Tasdiknamesi

6. Vergi Levhası Fotokopisi

7. İmza Sirküleri

8. Yapı Kullanma İzni

9. Yangın Ve Patlamalara Karşı Yeterlik Belgesi

Gayrisıhhı Müesseseler İşyeri Açma ve Çalıştırma İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

1. Dilekçe (EOSB’ye Hitaben), İmza Sirkülü.

2. Başvuru Formu

3. Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Vaziyet Planı Örneği

4. Yangın Ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu(EOSB İtf. Müd. Den Alınacak)

5. İşletme Belgesi

6. Sorumlu Müdür Sözleşmesi

7. Sorumlu Hekim Sözleşmesi(50 Den Fazla İşçi Çalıştıran Müesseseler İçin)

8. Yapı Kullanma İzni

9. Emisyon İzni

10. Deşarj İzni

11. Kurul Tarafından Hazırlanacak Açılma Raporu

OSB’de Faaliyet Göstermek İçin Gerekli İşlem Basamakları Nelerdir?

1-İlgili OSB Bölge Müdürlüğüne Başvuru Yapılması

 

2-Proje Oluşturma Aşaması

 

3-Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi

 

4-İnşaat Aşaması

 

5-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulmuş, ülke içinde geçerli ticari, mali ve iktisadi konulara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı, sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin söz konusu olduğu, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan bölgelerdir.

Serbest Bölge Kurulmasının Amacı Nedir?

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar, İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini sağlamak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmaktadır.

Serbest Bölgenin Sınırları Nasıl Belirlenir?

Bölgenin sınırları, Bakanlar Kurulu’nun ilgili Bölgenin kurulmasına ilişkin Kararnamesinde belirtilen sınırlarıdır. Bölge ve Bölge dışındaki liman rıhtımlarına yanaşarak veya deniz yoluyla lash ve limbo yapmak suretiyle Bölgeye mal getiren ve götüren gemilerin ve deniz araçlarının, Liman Başkanlığı ve/veya Liman İşletme Müdürlüğünce belirlenen rıhtım veya yerlerde işgal ettikleri deniz alanları ile bu yerlerden malların Bölgeye getirilip götürülmesi için takip edilen yol, gümrük işlemlerinin yapılması açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla serbest bölge kabul edilir.

Serbest Bölgede Yapılabilecek Faaliyetler?

Serbest Bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulu’nca (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Bununla birlikte olası faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

1. Üretim: Üretimde kullanılan hammadde ve ara malların alımı, üretilen malların satışı, markalanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sergilenmesi yapılabilir. Stok fazlası hammadde ve ara mallarının satışı ancak Serbest Bölge Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde mümkündür.

2. Alım –Satım: Ticareti yapılan malların alım-satımı, depolanması, etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesi yapılabilir.

3. Depo İşletmeciliği: Kullanıcı veya kullanıcı olmayan diğer kişi veya kuruluşların malları depolanabilir.