Kosgeb Arge Destekleri Kapsamında Yapılan Değişiklikler Ar-ge, Ür-ge Ve İnovasyon Destek Programı

Kosgeb Arge Destekleri Kapsamında Yapılan Değişiklikler Ar-ge, Ür-ge Ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB destek programları arasında bulunan Ar-Ge İnovasyon Destek Programı 2021 yılı ile birlikte değiştirilerek Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı olmuştur. Programın isminden de ilk etapta göze çarpan değişiklik Ür-Ge kavramının eklenmesidir. Ancak değişim sadece isimle kalmayıp içerik anlamında da ciddi değişiklikler olmuştur. Bu değişimle birlikte programa Ar-Ge ve inovasyon projeleri ile Ür-Ge projeleri olarak iki alt başlık altında proje sunulmasına imkan verilmiştir. Peki bu programdan kimler ve ne şekilde faydalanabilecek sorusu ilk akla gelmektedir. Yararlanma koşullarına bakacak olursak;

Ar-ge ve İnovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konularda geliştirilecek arge ve inovasyon niteliği taşıyacak projelere destek verilecektir.

Ür-Ge projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin ise, değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelere destek verilecektir.

Bu kapsamda;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya

d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması şartı getirilmiştir.

Ür-Ge projeleri konularında yararlanıcılar bu destekten en fazla üç kez faydalanabilirken Ar-Ge ve inovasyon projelerinde sınırlama mevcut değildir.

 

Program kapsamında daha önceki programa göre destek limitlerinde de değişiklikler olmuştur. Bunlar;

 

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI ( Eski )
 
Destek Üst Limiti
 
Destek Üst Limiti
Kaldırıldı.
 
Kira Desteği
 
Makine Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alım Desteği            
450.000 TL
Makine Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alım Desteği            
450.000 TL 

 
Personel Giderleri Desteği
200.000 TL
Personel Giderleri Desteği
150.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği
100.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği
20.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
100.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
100.000 TL
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği
5.000 TL (gerçek kişi) 

10.000 TL (sermaye şirketi)
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000 TL
Proje Danışmanlık Desteği
20.000 TL
Proje Danışmanlık Desteği
25.000 TL
Eğitim Desteği
10.000 TL
Eğitim Desteği
5.000 TL
Proje Tanıtım Desteği
10.000 TL
Proje Tanıtım Desteği
5.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği 

Ziyareti Desteği
20.000 TL
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği 

Ziyareti Desteği
15.000 TL
 

Yukarıdaki tablodan da görülüğü gibi birçok değişim mevcuttur. İlk göze çarpan değişiklik kira desteğinin kaldırılmış olmasıdır. Personel giderleri, sınai mülkiyet hakları, eğitim giderleri, proje tanıtım giderleri, yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri desteklerinde üst limitlerde artış olduğu bir diğer önemli değişimlerdendir. Başlangıç sermayesi desteğine baktığımızda desteğin hem adının değiştiği hem de limitinin düşürüldüğü görülmektedir.

Genel olarak bakıldığında programın revize edilmiş halinin bir öncekine göre daha iyi hale getirildiği ifade edilebilir. Bir önceki programda muallakta olan sunulan projenin Ar-Ge mi Ür-Ge mi olduğu konusu bu programla netleştirilmiştir. Ayrıca destek limitleri açısından değerlendirildiğinde limitlerin programa başvuracak girişimci veya firma lehine iyileştirilmesi gerek programın hedeflerine ulaşmasını gerekse ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından önemlidir.

 Program hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.