İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İHRACAT DESTEKLERİ

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte ticari sınırlar ortadan kalkmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dünyada haberleşme sistemler ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşılabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmiştir. Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde, dünya pazarlarında oluşan fırsatları kendi yararlarına kullanmak için ihracat yapmak bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü arttırması bakımından önem arz etmektedir.

Türkiye’de firmaların ihracat kültürleri daha çok kur kaynaklıdır. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan ülkemizin ithalatın hemen her sektörde olması döviz kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Firmalar da kur baskısını ihracat ile dengeleme yoluna gitmektedir. Ancak son yıllarda çeşitli devlet kurumları tarafından verilen teşviklerle ihracat kültürü oluşması açısından olumlu adımlar atılmaktadır. Nitekim artan ihracat rakamları bunu destekler niteliktedir.

İhracatın artırılması için ihracat destekleri veren kurumlar KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı’dır. Bu kurumların verdiği destekleri açıklayacak olursak

KOSGEB İhracat Destekleri

Kosgeb çeşitli konularda küçük ve orta ölçekli işletmelere birçok destek sağlamaktadır. İhracat açısından baktığımızda 2019 yılında yürürlüğe giren Yurt Dışı Destek Programı ihracata yeni başlayan veya ihracat yapan firmalar açısından önemli destekler sunmaktadır.

Yurt Dışı Destek Programı

Yurt Dışı Destek Programı’yla KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı Pazar paylarını artırmak ve ihracata başlayan firma sayısını artırmak istemektedir. Programa proje hazırlanarak başvuru yapılmaktadır. Proje süresi en az 8 ay en fazla 24 ay olabilmektedir. Desteğin üst limiti 300.000 TL olup proje destek oranı %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemelidir. İşletmeler bu destekten sadece 1 kez faydalanabilirler. Bununla birlikte destek başvurusu için gerekli şartlar şunlardır:

-Başvuru tarihi itibariyle işletmenin son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

-İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

-İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

-İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

-Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Destek Unsurları:

Destek kapsamında ihracata yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler için destek sağlanmaktadır. En az üç farklı gider kaleminden başvurular yapılmalıdır. Gider kalemleri şunlardır:

Personel Gideri: Proje kapsamında ihracatın artırılmasına yönelik istihdam edilecek nitelikli personel için destek sağlanır. Personel desteğinde yeni istihdam olma şartı aranmaktadır. Desteğin üst limiti 90.000 TL’dir. Proje kapsamında en fazla iki personel için destek verilmektedir. KOSGEB tarafından belirlenen hesaplama yöntemi kullanılarak destek verilir. Personel gideri desteği geri ödemesiz bir destektir.

Yazılım ve Donanım Gideri: Proje kapsamında yazılım ve donanım giderlerine destek verilmektedir. Donanım giderleri için üst limit 50.000 TL ve yazılım gideri için de 50.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL üst limite sahiptir.

Tanıtım Gideri: Proje kapsamında uluslararası pazarlara yönelik tanıtım faaliyetleri için destek sağlanır. Bu tanıtım giderleri 5 başlık altında değerlendirilebilir:

*Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu

*Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderleri

*İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri

*Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleri üyelik giderleri

*Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderleri

Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere tanıtım giderleri desteğinin toplam üst limiti 100.000 TL’dir.

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri:

Proje kapsamında yurt dışı fuar katılımı ile tanıtım ve pazarlamaya yönelik yurt dışı seyahatleri desteklenir. Tanıtım ve pazarlama için en fazla iki personel için destek sağlanır. Desteğin toplam üst limiti 150.000 TL’dir.

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri:

Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek

verilir. Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme,

danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.- TL’ye kadar
 
destek verilir. Desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

Hizmet Alım Giderleri:

Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir. Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000.-TL’ye kadar destek verilir. Desteğin toplam üst limiti 100.000 TL’dir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

İhracat desteği veren bir diğer kurum da Ticaret Bakanlığı’dır. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat özelinde desteği KOSGEB’e nazaran daha fazladır. Desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. Bu destekler  ve desteklerin detayları şu şekildedir:

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Bu destek kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazarlara yönelik seyahatlere ilişkin giderler %70 oranında desteklenir. Her bir seyahat için en fazla 5.000 ABD Dolar’a kadar desteklenir. Bir yurt dışı seyahati için en fazla iki şirket çalışanı destekten faydalanmaktadır. Seyahatin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için % 80 oranında desteklenir. Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ADB Doları destek verilmektedir. İş birliği kuruluşarının toplu üyelik desteğinden faydalanabilmesi için başvuru da en az 250 şirketin yer alması gerekir. İş birliği kuruluşları en fazla 5 e-ticaret sitesi için destekten yararlanabilmektedir. Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyelikleri desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Destek kapsamında bakanlık tarafından yayınlanan pazara giriş belgeleri listesinden yer alan belgeler için destek alınır. Desteklenen gider kalemleri şu şekilde sıralanmaktadır:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri
b) Belgelendirme tetkik giderleri
c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
ç) Test/analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri
e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
Desteklenmeyen gider kalemleri de şu şekildedir:

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
b) Yol masrafları
c) Gözetim bedeli
ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Yurt Dışı Fuar Desteği

 Firmaların bakanlık tarafından desteklenen fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım için destek sağlanır. Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar geri alınabilmektedir. Bakanlıkça belirlenen metrekare ücretinin içinde ulaşım ve nakliye giderleri de dahildir. Örnek verecek olursak bir firma desteklenen fuara 20 m2 standla katılım sağlayacaktır. Bakanlığın o fuar için belirlediği ücret 500 TL olsun. Bu durumda toplamda alacağı rakam bu fuar için 10.000 TL dir.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Bu destek firmaların yurt dışındaki birimlerinin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarının desteklenmesi üzerinedir. En fazla 25 birim için her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek verilmektedir. Üretici firma ise destek oranı %50 olup ticari firma ise %40’tır. Örneğin, 25 mağazası olan bir üretici firmanın mağazalarının yıllık toplam kirası 200.000 $ olsun. 1 yıl içerisinde firmanın alacağı destek 25* (200.000*%50) = 2.500.000 $’dır. Ticari firma ise destek tutarı 25* (200.000*%40)= 200.000$’ dır.

Ayrıca Bakanlığın belirlediği hedef veya öncelikli ülkelerden birinde birim açıldıysa destek oranı üretici firma için %60, ticari firma ise %50 olmaktadır. Firmanın merkezi 4, 5 veya 6. Teşvik bölgelerinde ise destek oranı üretici firma için %60, ticari firma için %50 olmaktadır. Her iki şartı da sağlayan firmalar için destek oranı üretici için %70, ticari için %60 olmaktadır. 

Yurt dışındaki birimin tanıtım giderleri için aynı şekilde destek alınabilmektedir. Bu destek kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir.Tanıtım faaliyetleri kapsamında ulaşım, konaklama ile yemek giderleri, tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri, türkçe yapılan tanıtım harcamaları, yurt içine yönelik tanıtım harcamaları, yurtdışında türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları desteklenmez.

Yurt dışı birimin yurt dışı marka tescil belgendirmesi için destek alınır. Firmalar yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalar için destek başvurusu yapabilmektedirler. Destek kapsamında uygun giderler şunlardır:

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri
b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri
Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusu yapılması yeterlidir. Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

UR-Ge Desteği

Üyesi olunan iş birliği kuruluşları ile firmanın sunacağı projede yer almak suretiyle destekten faydalanılmaktadır. Destek kapsamında proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı Pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanacağı bütünleşik bir destek verilmektedir. Proje süresi 3 yıldır. Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Proje kapsamındaki giderlerin %75’i karşılanmaktadır.  Destek gider kalemleri özelinde şu şekildedir:

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri ve Proje Uzmanı İstihdamı

UR-GE projelerinin kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurt dışında tanıtımı faaliyetleri için 400.000 ABD Dolar’ına kadar %75 oranında desteklenir. Proje kapsamında işbirliği kuruluşları tarafından isithdam edilen en fazla 2 personel için destek alınabilmektedir.

Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti faaliyeti düzenlenebilmektedir. Program kapsamında 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenirken 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet için 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Destek kapsamında ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri için destek alınır.

Bireysel Danışmanlık Programı

Proje kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir. Proje bazlı bireysel danışmanlık programı başvuruları proje bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık, proje bazlı bireysel danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır. Danışmanlık hizmeti Bakanlığın uygun gördüğü danışmanlardan ve doktor ünvanına sahip kişilerden alınması gerekmektedir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekmektedir.

 

Siz de ihracata başlamak veya mevcut ihracat operasyonlarınızı artırmak için devlet desteklerinden faydalanmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.