Yatırım Teşvik Belgesi

KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık olarak bugüne kadar 50 işletmenin yatırım teşvik belge işlemlerini gerçekleştirerek Kayseri ve orta anadolu bölgesindeki en yetkin danışmanlık firması olmuştur. Firmamız vekalet sistemi ile belge başvurularınızı sizin adınıza gerçekleştirerek sürecin başından sonuna kadar yanınızda yer almaktadır.

Kayseri Bölgesel Yatırım teşvik sistemi avantajlarından faydalanmak ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için mutlaka bize ulaşın

 

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Teşvik Kararının amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Kimler YTB Alabilir?

• Gerçek Kişiler, Adi Ortaklıklar, Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İş Ortaklıkları

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Dernekler Ve Vakıflar

• Yurt Dışındaki Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

 

YTB Alabilmek İçin Nereye Müracaat Edilir?

 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya

• Genel/Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler)

YTB den Nasıl Faydalanabilirim?

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş/onaylanmış YTB sahip olunması gerekmektedir. YTB düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

 

TB Aldıktan Sonra Yatırıma Başlamış Sayılabilmemiz İçin Ne Yapmalıyız?

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dâhil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak YBT ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılması gerekmektedir. (Sabit yatırım tutarı Elli milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az Beş milyon Türk Lirası)

 

Mevcut Tesisim İçin Teşviklerden Faydalanabilir Miyim?

 Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

YT  Belgesinin Düzenlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

• Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerce İmzalı Müracaat Dilekçesi

• Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişilere Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri veya Kamu Kurumları, Şahıs Şirketleri ve Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi. Her Sayfası Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerce İmzalı ve Kaşeli Yatırım Bilgi Formu, Taahhütname ve Makine-Teçhizat Listeleri

• Bakanlığa Yapılacak Müracaatlarda, Dört yüz Türk Lirası Tutarındaki Meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine Ait Hesaba Yatırıldığına Dair Belge; Yerel Birimlere Yapılacak Müracaatlarda,

Yukarıda Belirtilen Meblağın Yüz Türk Lirası Tutarındaki Kısmının İlgili Yerel Birim Hesabına Yatırıldığını Gösterir Belge İle Bakiye Kısmının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Hesabına Yatırıldığına Dair Belge

• Firmanın Ortaklık Yapısı, Sermaye Miktarı ve Faaliyet Konuları Açısından Nihai Durumunu Gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Aslı Veya Noterden veya Sicil Merciinden Tasdikli Örneği

• Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak Müracaatlar Hariç Olmak Üzere, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca Türkiye Genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Muaccel Olmuş Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Bulunmadığına veya Tecil Ve Taksitlendirildiğine Ya Da Yapılandırıldığına ve Yapılandırmanın Bozulmadığına Dair Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınacak Yazı veya Kurumun Elektronik Bilgi İletişim Ortamından Alınacak Barkodlu Çıktı

• 2872 Sayılı Çevre Kanununa İstinaden, Sadece ÇED Yönetmeliği Eki Listelerde Yer Alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” Şartı Aranması Gereken Yatırım Konuları İçin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Alınan Karar Veya Karara İlişkin Yazı

• Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler

• Stratejik Yatırımlar İçin Ayrıca, Yatırım Yapılacak Konu İle İlgili Olarak Karar’ın 8 İnci Maddesinde Belirtilen Kriterler İle İlgili Teknik, Mali ve Sektörel Analiz ve Hesaplamaları İçeren Fizibilite Raporu

 

YTB Almak İçin İşlem Basamakları Nelerdir? İlgili Kuruma Başvurunun Yapılması Yerel Kuruluşlar  Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdürlüğü (Yatırım Tutarı=<10 Milyon TL)  İlgili Kuruluşlardan Görüş Alınmas Uygun Karar Uygun Kararı Teşvik Belgesinin Onaylanması

Yatırım Teşvik Programı Nedir?

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir. Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 

• Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek

• Üretimi ve istihdamı artırmak

• Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek

• Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak

• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak

• Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek, amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Yeni Yatırım Teşvik Programının sağladığı destekler,

1 Ocak 2012 tarihinden sonra müracaat edilmek suretiyle teşvik belgesine bağlanan tüm yatırımlar için geçerli olacaktır. Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırım kararlarına hız kazandırmak üzere 2015 yılı sonuna kadar başlanacak yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlamaktadır. Yatırıma başlanılmış olması için, yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (50 milyon TL ve üzeri yatırımlarda en az 5 milyon TL) harcama yapılmış olması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Programı Başvurusu Nedir?

Yatırımcıların, Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalar çerçevesinde desteklerden yararlanabilmek için resmi bir başvuruda bulunması gerekmektedir. Belirli usul ve esaslara dayalı olarak yapılacak başvurudan önce yatırımcılar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden projesinin hangi uygulama kapsamında desteklenebileceği konusunda bilgi alabilir veya teşvik kararını inceleyerek hangi uygulamaya dâhil olduklarını tayin edebilirler. Yatırımcıların projesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin bilgilere sahip olması, bu bilgi edinme sürecinin verimli bir şekilde yürütülebilmesine katkı sağlayacaktır:

• Proje için belirlenen yatırım yeri veya alternatif yatırım yerleri

• Yatırım projesinin sektörü

• Yatırım projesinin konusu, kapasitesi ve yaklaşık tutarı

• Stratejik yatırımlar için, üretilecek ürüne ilişkin yurt içi üretim kapasitesi ve ithalat verileri

Yatırımcıların başvuru yapmadan önce T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yer alan

desteklenmeyen veya desteklenmesi belirli koşullara bağlı yatırım konularını (2012/3305 sayılı Karar Ek-4 ) da dikkate alması gerekmektedir.

 

Yatırım Teşvik Programı Başvurusu Nereye Yapılabilir?

Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere yatırımcılar başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ETUYS sistemiz üzerinden yapılması  gerekmektedir.

 

Bununla beraber, Genel Teşvik Uygulaması kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan ve aşağıda belirtilen yatırım konularına yönelik projeler için tercihe bağlı olarak Ekonomi Bakanlığına veya yatırımın yapılacağı ildeki görevli yerel birimler olan Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (12 adet) da başvuru yapılabilir.

 

Yatırım Teşvik Programı Başvurusu Belgeleri Nelerdir?

 

Yatırım teşvik uygulamalarından faydalanmak üzere yapılacak başvuruya ilişkin dosyada aşağıda belirtilen belgeler yer almalıdır:

• Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Veya Kişilerce İmzalı Başvuru Dilekçesi

• Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişilere Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri veya Kamu Kurumları, Şahıs Şirketleri ve Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi

• Projeye Uygun Şekilde Doldurulmuş ve Her Sayfası Yatırımcıyı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Veya Kişilerce İmzalanmış Ve Kaşelenmiş Yatırım Bilgi Formu ve Taahhütname İle Yerli ve İthal Makine-Teçhizat Listeleri. (Birer Örneği Bu Rehber Ekinde (Sayfa….) Yer Alan Bu Belgelerin Elektronik Kopyaları, www.tesvik.gov.tr Adresli İnternet Sitesinden Edinilebilir)

• Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.

• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

• 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar veya Karara ilişkin yazı.

• Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım yapılacak konu ile ilgili olarak Karar’ın 8 inci maddesinde belirtilen kriterler ile ilgili teknik, mali ve sektörel analiz ve hesaplamaları içeren fizibilite raporu.

Belirtilen başvuru belgelerinin dışında, yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak gerekli görülmesi durumunda Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce ilave bilgi ve belgelerin de istenmesi mümkündür. Belirli sektörlerde ve konularda yapılacak yatırımlara ilişkin başvurularda, projenin niteliğine bağlı olarak ilgili yasal düzenlemelere istinaden yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler bulunmaktadır. Yatırım projesinin sektörüne ve/veya konusuna göre gerekli görülen bu belgeler farklılık göstermektedir.

Yatırım Teşvik Uygulamalarından Yararlanan Yatırımcının Yükümlülükleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik Programına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davranan, Yatırım Teşvik Belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, Yatırım Teşvik Belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, diğer kurum, kuruluş veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların Belgeleri iptal edilir ve yararlanılan destekler kısmen veya tamamen geri alınır.