TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı; bilim teknoloji ve yeniliğin ihtiyaçları karşılama doğrultusunda, belirlenecek öncelikli alanlarda hedef odaklı yurt içinde gerçekleştirilen Ar- Ge projelerini desteklemektir.

Projeye dair bazı hususlar ise şöyledir:

Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.

 

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

 

Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Küçük Ölçekli projeler: 750.000 TL’ye kadar

Orta Ölçekli projeler: 750.001 - 1.500.000 TL

Büyük Ölçekli projeler: 1.500.001 - 3.750.000 TL’ye kadar desteklenir.

Program kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı dâhilinde belirtilen üst sınır limitlerin en fazla 2 ve 3 katı olabilir.

Programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 45.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

 

 

 

TEYDEB    1514   TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Program kapsamında ülke ekonomisine mali getiri sağlayabilecek potansiyelde yenilikçi ürün süreç bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesi olan KOBİ ölçeğindeki firmaların büyümesi hedeflenir. Kapasite olarak henüz küçük veya başlangıç aşamalarındaki firmaları kapsar. Finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanır. Bu kapsamda oluşturulan fonların fon büyüklüğünün en fazla yüzde yirmi (%20)'sine karşılık gelen tutar TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır.

Asgari 2 milyon TL ile 20 milyon TL ye kadar hibe verilir.

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

 Programın amacı,  teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek işletmeler haline getirebilmeleri için, fikir aşamasından faaliyete başlamaya kadar olan sürecin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Tübitak hedefleri doğrultusunda uygulama adımlarını 3 aşamadan oluşturmaktadır. Aşamalar şu şekildedir:

Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu (Tübitak resmi sayfasından size en yakın kuruluşu bulabilirsiniz), uygulayıcı kuruluşun iş fikirlerini değerlendirerek, potansiyeli yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti verdikleri aşamadır. Bu aşamada girişimcilere, mentörlük, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.  Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Aşama 2; iş planlarının Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile bu aşama başlamış olur. Değerlendirme sonucunda, desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden belirli bir zaman aralığı içerisinde kuruluş şartlarına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile işletme arasında sözleşme imzalandıktan sonra kuruluşa hibe şeklinde 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanabilir.

Aşama 3; İşletmenin proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve projenin bu programa uygun şartlar doğrultusunda değerlendirilmesi ile 3. Aşama başlamış olur.  Bu aşamada tasarım, iyileştirilmeler, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu kapsamda projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması sürecinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

İş fikri başvuruları 28 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacaktır.