CE Belgelendirme

 

   Belgelendirme süreçlerinin etkin olarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması firma kaynaklarının daha etkin kullanılması yönünden önem arz etmektedir.  Firmamız CE belgelendirme süreçlerinde gerekli test ve analizlerin yaptırılması bunların sonuçlandırılması ve teknik dosyalarının hazırlanarak firmalara sunulmaktadır. 

CE İŞARETİ (SERTİFİKASI) NEDİR?

CE İşareti malların serbest dolaşımınısağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunlukişaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin YeniYaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu ansayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerindenbiri veya birkaçı kapsamına giren bir ürününCE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesimümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerineuygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıpüzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.“CE” uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan“CE” baş harflerinden oluşur: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783’dir.“CE” uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; “CE 1783” şeklindedir.

“CE” İşareti Neden Önemlidir?

“CE işareti”, Avrupa Birliğinin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere konulan bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak benzer mevzuatı uygulamakta olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arzedilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelmektedir.

CE İşareti ve TSE BelgesiArasındaki İlişki Nedir?

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Dolayısıyla CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır. Oysa TSE Ürün Belgelendirmesi direktiflerde atıfta bulunulan Standartlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından da tüketiciye güvence vermektedir. Bu nedenleürün belgelendirmesinin CE işaretine bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bunun en bariz göstergesi, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde CE işareti dışında kalan ürün belgelendirme faaliyetlerinin sürekli artarak devam ediyor olmasıdır. Enstitümüzün 1964 yılında başlattığı ve günümüze kadar kesintisiz devam ettirdiği ürün belgelendirme hizmetleri gerek sanayicimiz gerekse tüketicilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

CE İşaretinin Kalite Yönetim İstemleriyle İlişkisi Nedir?

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TSEN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.

“CE’’ İşaretinin Usulsüz Kullanımının Sonuçları Nedir?

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

İmalatçılarımızın Ne Yapması Gerekmektedir?

 İmalatçılarımız, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli ve bütün unsurlarıyla özümsemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve buna göre belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.

 

“CE” Belgelendirmesi İçin İşlem Basamakları Nelerdir?

CE Belgesi Alımı İçin Firmaların Aşağıdaki Adımlara Göre Hareket Etmesi Gerekmektedir:

• Ürünün Tanımlanması

• Ürünün Hangi Direktifler Kapsamında Yer Aldığının Belirlenmesi

• Standartlar Var Mı?

• Ulusal Standartlara Uygun Mu?

• Ürün Standartlarına Uygun Mu?

• Yetkili Kurumun Müdahalesine Gerek Var Mı?

• Teknik Dokümantasyon

• İmalatçının Uygunluk Deklarasyonu

• EU Model/Tip Sertifikası                                                                                

CE Markasının Ürüne Vurulması (Yetkili Kurum Numarası ileveya Numarasız)

Kalite Yönetim Sistemi İçinde Ürünün Denetlenmesi

Ürünün Çıkacak Yeni Standartlara veya Değişikliklere Göre Doğrulanması ile Belge Alınır.